College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters

Het College is belast met de volgende taken:
- opstellen begroting en jaarrekening van de kerk
- zorgen dat voldoende financiële middelen binnenkomen
- onderhoud van gebouwen en bijgebouwen
- beheer van de kerkelijke goederen
- zorg voor arbeidsrechtelijke zaken van hen die in dienst van de kerk zijn
- leiding geven aan vrijwilligers voorzover het om de gebouwen en de goederen gaat
- verhuur van kerkgebouw of –zalen
- beheren van de begraafplaats

 

Kerkbalans

De jaarlijkse actie Kerkbalans, de vrijwillige bijdrage, is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De kerk wordt niet structureel gesubsidieerd en is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van de eigen leden. De bijdragen worden gebruikt voor het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Onze gemeente wil een gastvrije gemeente zijn waar een ieder zich welkom mag voelen. De plek van de kerk in de samenleving en de boodschap van het geloof wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij de vlam levend houden!

 
Bijdragen BijdragenFinanciën


Onder bepaalde omstandigheden zijn de giften die u o.a. doet aan de kerk fiscaal aftrekbaar. Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen. Als u – samen met uw bijdragen aan andere goede doelen – meer dan 1% van uw verzamelinkomen aan giften geeft, dan betaalt de belastingdienst dus een deel van uw bijdragen mee. Dat voordeel kunt u – zonder dat het u wat extra kost – doorgeven aan de kerk. U kunt giften alleen aftrekken als de begunstigde een ANBI-status heeft en als u een bewijs heeft van uw bijdrage.

Collectemunten

Per 01 januari 2022 heeft PG THOMAS de collectemunt ingevoerd. Er is 1 soort/kleur collectemunt, te gebruiken voor de collectes (kerk en diaconie) die plaatsvinden in PG THOMAS. 

Hoe kunt u de collectemunten verkrijgen?
* U maakt een bedrag (veelvoud van € 1,00) over op het bankrekeningnummer van de Kerkrentmeesters:NL 95 RABO 0373 7251 83 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Thomas
* U vermeldt als omschrijving 'Aanschaf collectemunten'
* Zodra de administrateur uw betaling heeft ontvangen, krijgt de penningmeester een seintje en hij overhandigt u het zakje collectemunten bij de eerstvolgende dienst.

Een bijkomend voordeel van de aanschaf van collectemunten is dat u vooraf een bedrag via de bank betaalt en dat u dit bedrag kunt optellen bij uw giften. Het is nl. aantoonbaar dat u een bedrag aan de kerk heeft overgemaakt.