College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters

Het College is belast met de volgende taken:
- opstellen begroting en jaarrekening van de kerk
- zorgen dat voldoende financiële middelen binnenkomen
- onderhoud van gebouwen en bijgebouwen
- beheer van de kerkelijke goederen
- zorg voor arbeidsrechtelijke zaken van hen die in dienst van de kerk zijn
- leiding geven aan vrijwilligers voorzover het om de gebouwen en de goederen gaat
- verhuur van kerkgebouw of –zalen
- beheren van de begraafplaats

 

Kerkbalans

De jaarlijkse actie Kerkbalans, de vrijwillige bijdrage, is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De kerk wordt niet structureel gesubsidieerd en is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van de eigen leden. De bijdragen worden gebruikt voor het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Onze gemeente wil een gastvrije gemeente zijn waar een ieder zich welkom mag voelen. De plek van de kerk in de samenleving en de boodschap van het geloof wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij de vlam levend houden!

terug